เกี่ยวกับเรา › วัตถุประสงค์
 
 
วัตถุประสงค์
 
 

บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการการจัดหา และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เกษตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความคุ้มค่าของเกษครกรไทย และเพื่อพัฒนาสินค้า
ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก...

โดยทางบริษัทฯยึดถือแนวทางปฎิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯดังต่อไปนี้

พัฒนาการบริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก และความพอใจของลูกค้าในการรับบริการเป็นสำคัญ
- รับคำแนะนำจากลูกค้าและปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- จัดการอบรมและจัดทำข้อมูลวิธีการใช้งานสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจตัวสินค้า
ได้ง่ายและมีความรู้อย่างแท้จริง

พัฒนาการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
- จัดหาสินค้าใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ และ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
- ปรับปรุงกระบวนการจัดหาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการจัดจำหน่าย โดยคำนึงถึงความสะดวกและการประหยัดเวลาของลูกค้าในการหาซื้อสินค้า
ของบริษัทฯเป็นสำคัญ

- เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายถึงลูกค้าอย่างทั่วถึง
- ปรับปรุงการจัดส่งสินค้าให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
- จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด ... มีทุกสิ่ง ครบทุกอย่าง
 
วิสัยทัศน์
สินค้าไทย...ก้าวไกลไปทั่วโลก
ประวัติบริษัท
สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน
บริษัทคู่ค้า และมาตรฐาน
สินค้าดี มีคุณภาพ โดยมืออาชีพ
 
 
เกี่ยวกับเรา › วัตถุประสงค์
 
up date: 21-Apr-2020